Kjøbenhavns Guldsmedelaug

Medlemskab

Som medlem af lauget kan optages indehaver eller dermed ligestillet ansvarlig leder eller ledende medarbejder, fra fagets virksomheder. Har virksomheden én eller flere filialer, datterselskaber eller udsalg, kan disses ansvarlige ledere optages med den begrænsning, at kun én person fra virksomheden kan indvælges i laugsstyrelsen.

Det fordres endvidere at den, der søger optagelse, nyder almindelig agtelse og at ansøgeren, hvis ikke faglig uddannelse foreligger, skal have virket indenfor guld -og sølvsmedefaget i en periode på mindst 4 år.

Beliggenheden af vedkommendes virksomhed vil naturligt være i København, men optages kan alle, hvis virksomhed er placeret øst for Storebælt.

Laugsstyrelsen afgør, hvem der opfylder optagelsesbetingelserne og om medlemmer, der ikke længere opfylder disse, kan fortsætte deres medlemskab.

Udmeldelse af lauget skal foretages skriftligt og får omgående virkning, hvorefter ethvert krav overfor lauget dermed bortfalder.

Ønsker du at søge om optagelse i Kjøbenhavns Guldsmedelaug skal du udfylde skema og uploade CV, kopi af eksamensbevis – svendebrev/uddannelsesbevis og andre relevante bilag. Du modtager en kvittering for modtagelsen af ansøgningen og den vil blive behandlet på det førstkommende styrelsesmøde.

Ansøgningsskema

Har du spørgsmål, kontakt sekretariatet: Tlf: 6171 9440,  mail@guldsmedelauget.dk