Vedtægter

Love for Kjøbenhavns Guldsmedelaug Stiftet 1429

Den ældste laugsskrå for Kjøbenhavns Guldsmedelaug er udstedt i 1429 af Kong Erik af Pommern og Dronning Filippa. Lauget restitueret under Kong Christian V med laugsartikler af 7. november 1685.

Nærværende love vedtaget af laugssamlingen den 9. og 22. juni 1920, den 19. maj 1992 og den 7. oktober 2021.

NAVN OG HJEMSTED

§ 1

Laugets navn er Kjøbenhavns Guldsmedelaug. Det er stiftet i 1429 og har hjemsted i København.

LAUGETS FORMÅL

§ 2

  • at repræsentere guldsmedestanden og værne om dens interesser overfor offentligheden
  • at styrke det kollegiale sammenhold mellem medlemmerne
  • at forvalte de til lauget knyttede legater og fonde
  • at hjælpe og støtte værdige og trængende personer med tilknytning til faget – jfr. § 12
  • at uddele legater og priser til de af fagets udøvere, der har vist særlige evner
  • at yde økonomisk støtte til kulturelle tiltag, der har berøring med faget.


MEDLEMSKAB

§ 3

Som medlem af lauget kan optages indehaver eller dermed ligestillet ansvarlig leder eller ledende medarbejder fra fagets virksomheder. Har virksomheden én eller flere filialer, datterselskaber eller udsalg, kan disses ansvarlige ledere optages med den begrænsning, at kun én person fra virksomheden kan indvælges i laugsstyrelsen.

Det fordres endvidere, at den, der søger optagelse, nyder almindelig agtelse, og at ansøgeren, hvis ikke faglig uddannelse foreligger, skal have virket indenfor guld-og sølvsmedefaget i en periode på mindst 4 år. Beliggenheden af vedkommendes virksomhed vil naturligt være i København, men optages kan alle, hvis virksomhed er placeret i Danmark.

Laugsstyrelsen afgør, hvem der opfylder optagelsesbetingelserne og om medlemmer, der ikke længere opfylder disse, kan fortsætte deres medlemskab.

Udmeldelse af lauget skal foretages skriftligt og får omgående virkning, hvorefter ethvert krav overfor lauget dermed bortfalder.

KONTINGENT

§ 4

Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af laugssamlingen. Kontingentet skal være betalt senest 2 måneder efter påkrav. Restance medfører slettelse af lauget og fortabelse af alle medlemsrettigheder, dog først efter 14 dages forudgående skriftlig varsel. Laugsstyrelsen kan, når særlige grunde taler derfor, bevilge et medlem hel eller delvis kontingentfritagelse.

LAUGSSTYRELSEN

§ 5

Laugets bestyrelse, laugsstyrelsen, der er ulønnet, består af en oldermand samt mindst 4 og højest 6 bisiddere, der alle skal være medlem af lauget. Oldermanden oppebærer et beskedent årligt honorar for tabt arbejdsfortjeneste. Honorarets størrelse fastsættes årligt af laugsstyrelsen og forudsætter enighed blandt samtlige laugsstyrelsens medlemmer. Laugsstyrelsen vælges af laugssamlingen for 2 år, således at der hvert år afgår skiftevis 3 og 4, 3 og 3 eller 2 og 3 afhængig af dens størrelse. Først og fremmest afgår de, der har fungeret længst, og for at opnå det stipulerede antal skal laugsstyrelsen trække lod blandt dens øvrige medlemmer. Genvalg kan finde sted, men ingen der er fyldt 70 år kan vælges eller genvælges til laugsstyrelsen. Desuden vælger laugssamlingen for 2 år ad gangen en laugsstyrelsessuppleant.

Blandt laugsstyrelsens medlemmer vælger laugssamlingen ved simpel majoritet en oldermand, hvis funktionstid falder sammen med hans funktionstid indenfor laugsstyrelsen. Oldermanden skal så vidt muligt vælges blandt de af laugsstyrelsens medlemmer, der i mindst 2 år har været medlem af laugsstyrelsen.

Ved laugsstyrelsens sammensætning skal der tilstræbes en alsidig repræsentation af fagets forskellige erhverv.

Laugsstyrelsen vælger på første møde efter laugssamlingen blandt bisidderne en viceoldermand, der i påkommende tilfælde skal overtage oldermandens funktioner.

Et flertal i laugsstyrelsen kan tage gyldige beslutninger, og i tilfælde af stemmelighed er oldermandens stemme afgørende. Lauget tegnes af oldermanden og viceoldermanden i forening med 1 bisidder eller af enten oldermanden eller viceoldermanden i forening med 2 bisiddere.

Det påhviler oldermanden at repræsentere lauget og at lede laugsstyrelsens forhandlinger, hvorover der føres protokol.

Laugsstyrelsen administrerer laugets midler samt de til lauget knyttede legater og fonde og vælger repræsentanter til Håndværkerforeningen og anden repræsentation.

Laugsstyrelsen kan antage lønnet sekretærassistance.

REVISORER

§ 6

På laugssamlingen vælges for 2 år ad gangen 2 kritiske revisorer samt 1 revisorsuppleant.

Til at udfærdige samtlige årsregnskaber i lauget skal laugsstyrelsen benytte en statsautoriseret eller registreret revisor.

Laugets regnskabsår er kalenderåret.

LAUGSSAMLINGEN

§ 7

Laugssamlingen har den højeste myndighed i alle laugets anliggender.

Kun den kan give, hæve og ændre love.

På laugssamlingen tages alle beslutninger ved simpel majoritet – jvf. dog § 13.

§ 8

Den ordinære laugssamling afholdes så vidt muligt inden udgangen af maj måned, og til at lede denne vælges en dirigent, der ikke må være medlem af laugsstyrelsen.

På laugssamlingen aflægger oldermanden beretning om laugets virke og fremlægger de reviderede og underskrevne regnskaber for det forløbne år til godkendelse. De fornødne valg af oldermand, laugsstyrelsesmedlemmer (bisiddere), laugsstyrelsessuppleant, kritiske revisorer samt revisorsuppleant foretages. Endvidere fastsættes kontingentet, og oldermanden overrækker laugsbreve til nye medlemmer.

Indvarslingen sker skriftligt til alle medlemmer senest 14 dage før laugssamlingen og skal indeholde en dagsorden, om hvis punkter der alene kan tages beslutninger.

Forslag fra medlemmerne må være indleveret til oldermanden inden udgangen af februar måned.

§ 9

Ekstraordinære laugssamlinger skal indkaldes af laugsstyrelsen efter begæring af mindst 25 medlemmer. I sidstnævnte tilfælde skal oldermanden samtidig med begæringen skriftligt underrettes om, hvad man ønsker behandlet, hvorefter laugsstyrelsen er pligtig at indkalde laugssamlingen senest 4 uger efter, at begæringen er modtaget.

Ekstraordinære laugssamlinger skal indkaldes med samme varsel og på samme måde som nævnt i § 8.

§ 10

Ved alle laugssamlinger føres protokol over det passerede, og protokollen underskrives af dirigenten.

§ 11

Alle på laugssamlingerne vedtagne vigtige beslutninger og ændringer af lovene tilstilles medlemmerne senest sammen med den påfølgende laugssamlings indvarsling.

LEGATER OG UNDERSTØTTELSER

§ 12

Laugets nuværende og tidligere medlemmer, deres efterladte samt andre personer med tilknytning til faget kan tildeles (evt. efter ansøgning) følgende goder:

Legatportioner fra de af lauget administrerede legater og fonde samt understøttelse af laugets kasse.

OPLØSNING

§ 13

Forslag om laugets opløsning kan kun behandles på en laugssamling, og afstemningen om forslaget skal ske skriftligt. Forslaget betragtes kun som vedtaget, hvis ¾ af lavets medlemmer er til stede, og såfremt ¾ af disse stemmer for forslaget.

Såfremt laugssamlingen ikke er beslutningsdygtig, sammenkaldes senest 4 uger senere og med 14 dages varsel en ny laugssamling, som kan tage beslutning uafhængig af antallet af tilstedeværende medlemmer, men den kvalificerede majoritet ved afstemningen gælder også ved den ny sammenkaldte laugssamling.

Før vedtagelse af forslaget kan finde sted, må laugssamlingen have vedtaget en fuldstændig plan for opfyldelse eller afvikling af alle laugets påhvilende økonomiske forpligtelser samt have tilvejebragt fornøden sikkerhed for, at den nævnte plan kan gennemføres.

I tilfælde af laugets opløsning skal eventuel formue, efter alle forpligtelser er opfyldt, anvendes på en måde, der tilgodeser de i § 2 nævnte formål alt under forvaltning af den ved opløsningen siddende laugsstyrelse, der fremtidig vil være selvsupplerende.

LAUGETS SEGL

Laugets segl er første gang anvendt 1584 under en hyldest til Kong Frederik III. 

I kransen står: SIGILLVM AVRI FABRORVM CIVITATZ HAFNEN (SEGL GULD SMEDENS BYEN HAVN). Signetet er af sølv med senere påsat træskaft.

LAUGSBÆGRE

Laugsstyrelsen har fastsat, at det medlem, som efter gammel skik indbringer sit eget sølvbæger til lauget, skal have livsvarig brugsret over bægeret.

Efter giverens død kan laugsstyrelsen overdrage brugsretten til et andet laugsmedlem, som kan indgravere sit eget navn i bægeret, når det kan gøres uden at skæmme dette. For denne ret svares der til laugets kasse et passende beløb, der fastsættes af laugsstyrelsen. Laugsbægrene skal godkendes af styrelsen.

Laugsbægre skal være gjort af lødigt sølv og rumme ca. 3/8 l.